🎨لیستی کوتاه و مفید از کانال‌های علمی، اجتماعی، ادبی: … …. ⛱شبڪه‌ی جامعه‌شناسے. همگانے

🎨لیستی کوتاه و مفید از کانال‌های علمی، اجتماعی، ادبی:
ــــــــــــــــــــ.....
⛱شبڪه‌ی جـــامعه‌شناسے
@Atu_Sociology

⛱زبـــــان‌شناسے‌ِ همگانے
@linguiran

⛱عصــــرِ دیــــپلماسے
@asrdiplomacyir

⛱شـــــب چـــــراغ
@shabcheragh_monthly

⛱لذّتِ داســـتان و موسیقے
@mohsensarkhosh_khatkhatiii

⛱داســــتان و رُمانِ صوتے
@sedayehdastan

⛱اقتصـــاد در گذرِ زمــان
@m_ali_mokhtari

کتابخانه PDF
@PDF73

⛱بررسےِ مســـــائـلِ روز
@v_social_problems_of_iran
~~~~~~~~~~~~~