🎥 (۵).. اقتصاد کلاسیک.. (دوبله شده به زبان فارسی)

🎥 #الفبای_اقتصاد (۵)

اقتصاد کلاسیک

(دوبله شده به زبان فارسی)
/آکادمی اقتصاد

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari