📈هر دهک درآمدی چقدر از هر نوع یارانه بهره مند می‌شود؟

📈هر دهک درآمدی چقدر از هر نوع یارانه بهره مند می‌شود؟

📈هر دهک درآمدی چقدر از هر نوع یارانه بهره مند می شود؟

🔹بدترین نوع یارانه ها آن است که عمدتا نصیب ثروتمندان شود.

🔹گزارش اخیر سازمان برنامه مجددا نشان می دهد که سهم اقشار پردرآمد در کشور از تمامی یارانه ها به مراتب بیشتر از دهک های پایین است.

🔹فقط یک نظام تصیم گیری ناکارامد می تواند اموال عمومی را اینگونه تخصیص دهد که سهم ثروتمندان 7 برابر فقرا باشد.
🔹جناب رئیس جمهور به سخره گرفتن دانش اقتصاد بس است هرچه سریعتر این یارانه های رانتی سیاه را از کالاهای اساسی گرفته تا سوخت حذف، معادل ریالی آن را بدون دخل و تصرف به خانوارها برگردانید.

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari