🍃تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده، به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند و بگوید چه کنم «تقدیرم این بوده» نشا

🍃تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده،به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند و بگوید چه کنم “تقدیرم این بوده” نشانه ی جهالت است.

تقدیر همه ی راه نیست، فقط تا سر دوراهی هاست، گذرگاه مشخص است، اما انتخاب گردش ها و راه های فرعی دست مسافر است، پس نه بر زندگی ات حاکمی و نه محکوم آنی.

کتاب : ملت عشق اثر الیف شافاک

#فاطمه_ربانی #سلامت_ذهن #کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی
@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani