هیچ کس از سخت تلاش کردن. به جایی نرسیده، تو این دنیا. برد با اونایی هست که هوشمندانه تلاش میکنن!

هیچ کس از سخت تلاش کردن. به جایی نرسیده، تو این دنیا. برد با اونایی هست که هوشمندانه تلاش میکنن!

هیچ کس از سخت تلاش کردن
به جایی نرسیده،تو این دنیا
بُرد با اونایی هست که هوشمندانه تلاش میکنن!

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@fatemeh_rabbani
@mind_health_psy