❓ اختلال اضطرابی چیست و مضطرب چه کسی است؟

❓ اختلال اضطرابی چیست و مضطرب چه کسی است؟

✅ اضطراب ،ترس یا شرمی است که از تعادل و تناسب خارج شده است.

✔️ یعنی اگر اونجایی که اکثریت نمی ترسند شما بترسید به شما می گیم مضطرب.

🔻 اگر اکثریت از گربه نمی ترسند ولی شما می ترسی ، اضطراب داری

🔻 اگراکثریت وقتی سوار آسانسور می شن نمی ترسند ولی شما می ترسی ، تو اضطراب داری

...

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani