💡 تنها روی چیزی که درک میکنی، سرمایه گذاری کن!

💡 تنها روی چیزی که درک میکنی، سرمایه گذاری کن!

سرمایه گذار خبره؛ تنها بر روی چیزی که درک می‌کند سرمایه گذاری می کند.

سرمایه گذار بازنده؛ نمی داند که یکی از پیش نیازهای ضروری موفقیت، داشتن درک عمیق از کاری است که انجام می دهد. به ندرت متوجه می شود که موقعیت های سودمند در حوزه تخصصی خود او وجود دارد.

#اصول_موفقیت_وارن_بافت

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani