همه به دنبال برنامه ریزی هستند که چه کارهایی انجام دهند،

همه به دنبال برنامه ریزی هستند که چه کارهایی انجام دهند ،

شما اول به دنبال استراتژی باشید ، یعنی من چه کارهایی را نباید انجام دهم ؟

سپس به دنبال برنامه ریزی باشید که حالا چه کارهایی را انجام دهم ؟

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani