✳️معنی زندگی مفهومی انتزاعی نیست …افرادی که دلمشغول پرسیدن این سوال از خود هستند که «زندگی چه معنایی دارد؟» باید بدانند که این زند

✳️معنی زندگی مفهومی انتزاعی نیست.

افرادی که دلمشغول پرسیدن این سوال از خود هستند که «زندگی چه معنایی دارد؟» باید بدانند که این زندگی است که از ما می پرسد چه معنایی به وجود خود می دهیم.

فقط با مسئول بودن می توانیم به زندگی پاسخ بدهیم. زمانی مسئولیت خود را می پذیریم که دستور الزام آور معنادرمانی را قبول کنیم:

«چنان زندگی کن انگار برای بار دوم است که زندگی می کنی و انگار بار اول همان اشتباهی را کردی که اکنون قرار است بکنی»

☘در نتیجه روبرو شدن با هر لحظه با چنین مسئولیتی٬ ما را قادر می سازد تا در این لحظه از زندگی خود معنایی در زندگی بیابیم که منحصر به خود ماست.

🌺منبع: از کتاب نظریه های روان درمانی
نویسنده: پروچاسکا
ترجمه: یحیی سید محمدی


#فاطمه_ربانی #سلامت_ذهن #کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani