💢علل روانشناختی سخن‌گفتن‌های غامض و مبهم

💢علل روانشناختی سخن‌گفتن‌های غامض و مبهم

🔹به لحاظ روان‌شناختی خیلی واضح است که چرا ما سخن مبهم،سخن ایهام‌انگیز و سخن غامض می گوییم.اینگونه سخن گفتن دو عامل روان‌شناختی غیرقابل انکار دارد:یکی اینکه اینگونه سخن گفتن سپری است که پشت آن انسانی با هر گونه معلومات کم می تواند سنگر بگیرد.به فرض، من اگر سخنان خود را با کمال وضوح بیان کنم،شما فورا می توانید تشخیص دهید کجا درست و کجا نادرست است.اما وقتی با ایهام و ابهام و غموض سخن بگویم،شما فکر می کنید خودتان بی‌سوادید و همه‌ حرفهای من درست است.ما در اکثر مواقع برای اینکه ضعف معلومات خودمان را پنهان کنیم،از سخن های ابهام‌انگیز و ایهام انگیز و غامض استفاده می کنیم و این الی ماشاءالله مصداق دارد.این یک شگرد روانشناختی است.

🔹علت دومی هم وجود دارد که ما اینگونه سخن می گوییم و آن این است که من اگر واضح سخن بگویم و برای این گفته‌هایم من را به دادگاه ببرند و از من بپرسند که آیا این حرف را گفته اید یا نه،باید بگویم بله،ولی اگر من با ایهام، ابهام و غموض سخن بگویم،در دادگاه می توانم بگویم منظور من از این حرف چیز دیگری بود و تبرئه شود.فرض کنید من بگویم:«خدا وجود ندارد،به هیچ کدام از معانی.»در این صورت ،در دادگاه محکوم هستم؛چون این حرف را گفته ام ولی اگر با ایهام و ابهام و غموض بگویم،می توانم بگویم منظورم چیز دیگری بود.

✅مصطفی ملکیان،مبانی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی در علوم انسانی

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani