سخنرانی سحرطوسی در تدکس علم و صنعت تهران، سال ۹۷. «دلخوشی‌هامون رو کجا گم کردیم؟»

سخنرانی سحرطوسی در تدکس علم و صنعت تهران، سال ۹۷
«دلخوشی‌هامون رو کجا گم کردیم؟»