از پاسپورت و ویزای روسیه‌ام عکس گرفت و البته برخوردش خیلی محترمانه بود

از پاسپورت و ویزای روسیه‌ام عکس گرفت و البته برخوردش خیلی محترمانه بود

از پاسپورت و ویزای روسیه‌ام عکس گرفت و البته برخوردش خیلی محترمانه بود