شفاف سازی معاون فنی و امور گمرکی در خصوص. 🆔 💯

شفاف سازی معاون فنی و امور گمرکی در خصوص
محدوده زمانی ، حداکثر سقف مجاز واردات ، فهرست کالاهای تفاهم شده ، مسئولیت بررسی _ تایید _ کنترل و نظارت ، مسئولیت کنترل بارنامه ها و قبض انبارهای مربوطه بخشنامه ورود کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد به صورت محدود 👇👇
🆔 @modirtamin 💯