👆👆شفاف سازی معاون فنی و امور گمرکی در خصوص محدوده زمانی، حداکثر سقف مجاز واردات، فهرست کالاهای تفاهم شده، مسئولیت بررسی _ تایید _

👆👆شفاف سازی معاون فنی و امور گمرکی در خصوص محدوده زمانی ، حداکثر سقف مجاز واردات ، فهرست کالاهای تفاهم شده ، مسئولیت بررسی _ تایید _ کنترل و نظارت ، مسئولیت کنترل بارنامه ها و قبض انبارهای مربوطه بخشنامه ورود کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد به صورت محدود
🆔 @modirtamin 💯