هرچی هست برای همه هست …خوب یا بد همه دعوتید به این آزمون.. 💚

هرچی هست برای همه هست …خوب یا بد همه دعوتید به این آزمون.. 💚

هرچی هست برای همه هست..
خوب یا بد همه دعوتید به این آزمون.
💚 @mohaselirani