به نام ایزد یکتا.. حرف «ط»

به نام ایزد یکتا.. حرف «ط»

🔆 به نام ایزد یکتا

🔶 حرف «ط»

💠 حرف «ط» از حروف زبان بیگانه عربی است و به کار بردن آن در واژه‌های زبان‌های دیگر (پارسی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، ترکی و ...) درست نیست.

✅ بنویسیم ⛔️ ننویسیم
🔹اتاق⇦ 🔸اطاق
🔹اتریش ⇦ 🔸اطریش
🔹اتو ⇦ 🔸اطو
🔹امپراتور⇦ 🔸امپراطور
🔹باتری ⇦ 🔸باطری
🔹بلیت ⇦ 🔸بلیط
🔹تالار ⇦ 🔸طالار
🔹تپانچه ⇦ 🔸طپانچه
🔹تپیدن ⇦ 🔸طپیدن
🔹توس⇦ 🔸طوس
🔹توفان ⇦ 🔸طوفان
🔹تهران ⇦ 🔸طهران
🔹تهماسب ⇦ 🔸طهماسب
🔹تهمورث⇦ 🔸طهمورث
🔹غلتیدن⇦ 🔸غلطیدن

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🖊 پارسی را درست بیاموزیم

https://t.me/PARSIDO

🌷🌷🌺🌺🌷🌷