به نام ایزد یکتا.. کاربرد نادرست واژگان به جای یکدیگر

به نام ایزد یکتا.. کاربرد نادرست واژگان به جای یکدیگر

🔆 به نام ایزد یکتا

🔶 کاربرد نادرست واژگان به جای یکدیگر

💠 به کار بردن «برخوردار» به جای «دارا بودن، داشتن» نادرست می‌باشد. واژه «برخوردار» به معنای «بهره‌ور» می‌باشد و دارای جنبه مثبت است؛ بنابراین نباید آن را در جملات دارای جنبه‌ی منفی به کار برد.

✕ این بیمار از ضعف و کم‌خونی برخوردار است.
✓ این بیمار ضعف و کم‌خونی دارد.

✕ این نامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار نیست.
✓ این نامه اهمیت ویژه‌ای ندارد.

✕ این فضا از چشم‌انداز نامناسبی برخوردار است.
✓ این فضا چشم‌انداز نامناسبی دارد.


〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🖊 پارسی را درست بیاموزیم

https://t.me/PARSIDO

🌷🌷🌺🌺🌷🌷