حضرت آیت‌الله بهجت (ره). کانال دانش سیاست

حضرت آیت‌الله بهجت (ره). کانال دانش سیاست

🔹حضرت آیت‌الله بهجت(ره)
🔹کسانی منتظر فرج هستند که برای خدا و در راه خدا؛ منتظر آن حضرت باشند، نه برای برآوردن حاجات شخصی خود...


🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper