جهان در مقابل خدا زانو زد.. به نظر شما کرونا یک مسئله علمی است یا دینی؟.. کانال دانش سیاست

🎥 جهان در مقابل خدا زانو زد

🔸به نظر شما کرونا یک مسئله علمی است یا دینی؟


🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper