کروناپلیتیک (Coronapolitics)

👆کروناپلیتیک(Coronapolitics)

👍کرونا،هنوز پایان نیافته است اما تأثیراتش بر ابعاد مختلف سیاست، به من اجازه می دهد که اصطلاح کروناپلتیک را پیشنهاد کنم:

👍کروناپلتیک، چون ژئوپلتیک(تاثیر زمین بر سیاست) به تاثیرات کرونا بر سیاست می پردازد که افزایش قدرت دولت های ملی، تقویت ناسیونالیسم محلی-منطقه ایی،محدودیت ها برای آزادی های مدنی،کند شدن جهانی شدن اقتصاد و کاهش همکاری های بین المللی و افزایش تنش ها،تنها بخش اندک آن به شمار می رود.

👍مسأله مهم تر آن برای ما ایرانیان این است که: دولت هایی که به پیروزی نسبی بر کرونا دست یابند، در برابر دولت های زورگوی ناموفق،قدرتمندتر خواهند شد و نیز،آسیب پذیری زنجیره تامین نیازهای کرونایی، میل به درون گرایی را تقویت می کند و البته تداوم آن، خودکفایی بیشتر را به ارمغان می آورد.

دکتر مرتضی شیرودی

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper