موبوکراسی

موبوکراسی

موبوکراسی،نوعی پوپولیسم سیاسی یا نوعی دموکراسی بیمار شده است که در آن، افراد بی‌کفایت، با بزرگ کردن نیازهای مقطعی و با احساسی کردن مردم، آنان را می فریبند و با رأی آنان، به قدرت می رسند.

موبوکراسی در شرایطی که بحران ها و ترس ها، افزایش می یابد و یا امیدها، به نامیدی های پی در پی می انجامد، گسترش می یابد و مردم بر پایه مشارکت اما ناآگاهانه، به کسانی رأی می دهند که نمی دانند از امکانات و توانایی لازم برای حل مشکلات، بی بهره اند.

در موبوکراسی، هیجان و هژمونی مردم،هویدا است اما در حقیقت، مردم از آن، غایب اند.

🦋 دکتر مرتضی شیرودی


🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper