آنکه میداند چگونه مخالفت کند که مورد مخالفت واقع نشود، مهم‌ترین اصل دیپلماسی را فراگرفته است …ژوزف ژوبر- اندیشمند فرانسوی فلسفه اخ

آنکه میداند چگونه مخالفت کند که مورد مخالفت واقع نشود، مهم ترین اصل دیپلماسی را فراگرفته است.

ژوزف ژوبر- اندیشمند فرانسوی فلسفه اخلاق

@politicalculture