به این باور رسیده‌ام که چیزی را نمیتوانی جبران کنی و دوباره درست بگذاری اش سرجایش

به این باور رسیده ام که چیزی را نمیتوانی جبران کنی و دوباره درست بگذاری اش سرجایش.

حفره های زندگی ات همیشگی هستند. تو باید در اطرافش رشد کنی؛مثل ریشه های درخت که از اطراف سیمان بیرون می زنند؛ باید خودت را از لایه شیارها بیرون بکشی.

پائولا هاوکینز
دختری در قطار

@politicalculture