جامعه زمانی از هم می‌پاشد که. مردم به یکدیگر رحم نکنند …

جامعه زمانی از هم می‌پاشد که
مردم به یکدیگر رحم نکنند ...

@politicalculture