هدف اصلی ای که باید بدان اهتمام شود، نه تضعیف حب نفس، بلکه هدایت شایسته آن است، طوری که فرد بتواند با پیگیری نفع شخصی خود، نفع جمع

هدف اصلی ای که باید بدان اهتمام شود، نه تضعیف حب نفس، بلکه هدایت شایسته آن است، طوری که فرد بتواند با پیگیری نفع شخصی خود، نفع جمعی را تقویت کند.
@politicalculture