ورشکستگی، چاقی، تنبلی یا حماقت زمانی رخ می‌دهند که شما هیچ طرح و نقشه‌ای ندارید …

ورشکستگی، چاقی، تنبلی یا حماقت زمانی رخ می‌دهند که شما هیچ طرح و نقشه‌ای ندارید …

ورشکستگی، چاقی، تنبلی یا حماقت زمانی رخ می دهند که شما هیچ طرح و نقشه ای ندارید.

@politicalculture