«افراد باهوش از همه چیز و همه کس می‌آموزند،. افراد متوسط از تجربیات خود،

«افراد باهوش از همه چیز و همه کس می‌آموزند،. افراد متوسط از تجربیات خود،

"افراد باهوش از همه چیز و همه کس می آموزند،
افراد متوسط از تجربیات خود،
و احمقها همیشه جواب همه پرسش ها را دارند"

سقراط

@politicalculture