ترس سرچشمه اصلی خرافات و یکی از منابع اصلی بی رحمی است؛

ترس سرچشمه اصلی خرافات و یکی از منابع اصلی بی رحمی است ؛
فائق آمدن بر ترس آغاز دانایی است ...


برتراند راسل

@politicalculture