در مذاڪره پاهاى خود را تڪان ندهید و روی زمین نڪوبید، صورت خود را نیز زیاد لمس نڪنید

در مذاڪره پاهاى خود را تڪان ندهید و روی زمین نڪوبید، صورت خود را نیز زیاد لمس نڪنید. شما می‌خواهید در مقابل طرف مذاڪره تان آرام و با اعتماد به نفس به نظر برسید و اينڪار شما را ناآرام به نظر می رساند.

@politicalculture