🔴🔴🔴 افسوس افسوس افسوس.. وای بر ما و دریغ و درد از این حجم حماقت پروری و ابتذال

🔴🔴🔴 افسوس افسوس افسوس

وای بر ما و دریغ و درد از این حجم حماقت پروری و ابتذال

👈 ببینید و خودتان قضاوت کنید...

🔸منبع: هفدانگ
#حماقت_پروری #ابتذال
✅ #سیاست_شناسی
@politicology