✴️❇️ ارضای کینه‌ها و پرداخت هزینه‌ها!. ✍ سید علیرضا شفیعی مطهر

✴️❇️ ارضای کینه ها و پرداخت هزینه ها!
✍ سید علیرضا شفیعی مطهر

گفت: اگر جنگی دربگیرد،مردم بیشتر کشته می شوند یا مسئولان؟
گفتم: خب،معلوم است،مردم!
گفت: اگر اقتصاد کشوری فرو بپاشد،رئیس جمهور آن ورشکسته می شود و بانک، کاخ ریاست جمهوری را مصادره می کند یا مردم باید تاوان ندانم کاری مسئولان را بپردازند؟
گفتم: باز هم معلوم است،مردم!
گفت: اگر کشوری به ورطۀ قحطی و تورم شدید بیفتد،مسئولان آن از فکر گرسنگی زن و بچه هایشان نگران می شوند، یا مردم؟
گفتم: خب،مردم! حالا می خواهی چه بگویی؟
گفت: پس چرا مسئولان کشورها که از جنگ زیانی نمی بینند، از راه انداختن هیچ دعوایی ترس ندارند،ولی مردمی که باید هزینه های چنین ندانم کاری ها را بپردازند،هیچ نقشی در تصمیم گیری ها ندارند؟
گفتم: باز هم حرف زیادی زدی؟!
در این جا یاد خاطره ای افتادم. روزی پسر7-8 ساله ام را به خاطر درد دندان نزد پزشک بردم. آقای دکتر پس از معاینه گفت: پسرم،باید دندانت را بکشی!
پسرم گفت: آیا موقع کشیدن دندان احساس درد نمی کنم؟
دکتر به شوخی گفت: ابداً و اصلاً !من نمی فهمم!!
حالا احساس مسئولان جنگ طلب دنیا هم همین طور است! تا مردم نقشی در تصمیم گیری ها نداشته باشند،باید فقط هزینه ها را بدهند!

✅ #سیاست_شناسی
@politicology