🔺 مستند دنیای بدون نفت.. …

🔺 مستند دنیای بدون نفت

👈 چگونه وادار خواهیم شد تا روش زندگی خود را تغییر دهیم و بدون کالایی زندگی کنیم که تا به این حد به آن وابسته‌ ایم؟


#نفت #دنیای_بدون_نفت
✅ #سیاست_شناسی
@politicology