✴️⬅️ میلتون فریدمن:.. علم اقتصاد، معجزه نظام قیمت‌ها و مکانیزم بازار آزاد در دو دقیقه …✅

✴️⬅️ میلتون فریدمن :

علم اقتصاد، معجزه نظام قیمت‌ها و مکانیزم بازار آزاد در دو دقیقه


✅ #سیاست_شناسی
@politicology