☸✴️ باز تعریف قدرت. ✍ علی فتاحی

☸✴️ باز تعریف قدرت
✍ علی فتاحی
🔰 بخوانیم و بدانیم که در دنیای امروز معنا و مولفه ی واقعی قدرت چیست؟

◀️در ایام باستان سیاست در قدرت شمشیر زدن متجلی بود تعداد مردان جنگی سخن آخر میدان سیاست بود گویا اقتصاد خودکفا سیاست را در تغذیه خوب مردان جنگی می دید و بازوان مردان جنگ همان تولید نیرو بود که شمشیر ها را به چرخش می آورد در این اینهمانی بازو دو کارکرد داشت از یکسو اقتصاد را بحرکت می آورد و از سوی دیگر حرف آخر را در میدان سیاست می زد اما رفته رفته جهان تغیر کرد و بازو از اقتصاد حذف شد و اندیشه با بازو گره خورد و جهانی تازه خلق شد به گونه ای که روز به روز از نقش بازو کاسته شد و جایگاه فکر برجسته گردید و عملا بازو به باشگاههای ورزشی تبعید شد.

🔸به همین سبب سیاست چهره عوض کرد و بجای اتکا به بازوان مردان به تولید و تجارت تکیه کرد به این ترتیب که هرکس و هر ملتی که بیشتر تولید کند و گستره تر تجارت نماید قدرت سیاسی افزونتر خواهد داشت.

🔸ولی با این وجود بسیاری از ملل هنوز قدرت را در بازوان نظامی جستجو می کنند و دون کیشوت های قدرت را به نمایش می گذارند آنها نمی دانند در جهان امروز قدرت از درون کارخانجات و تجارت خانه ها سر بر می آورد آنها هنوز به پادگانها و تعداد مردان جنگی دلبسته هستند و البته غافل از این هستند که جهان به کلی زیر و زبر شده و قدرت در پادگانها و مراکز نظامی و حتی میدان های بسیج مردم برای جنگ و مبارزه رقم نمی خورد و لوله تفنگ سرنوشت سیاست و قدرت را تعیین نمی کند. بلکه در جهان امروز مبارزه به کلی چهره عوض کرده و بقای ملت ها به کیفیت و میزان تولید و تجارت آنها وابسته است.

🔸در دنیای امروز هر کارخانه و تجارت خانه منبع توزیع قدرت است و به همین خاطر پادگانها و مراکز نظامی بیشتر شبیه خانه اموات شده اند و کارخانجات و مراکز تولیدی و تجاری به میعادگاه زندگان بدل گشته و زندگی در مراکز تولید و تجارت در جریان است.

🔸در آخر اینکه قدرت تولیدی و تجاری سرنوشت قدرت نظامی و سیاسی را معین می کند و ملت هایی که در این باره در خواب غفلت به سر می برند بازندگان اصلی در جهان معاصر هستند.

🔸 در نتیجه این دگردیسی قدرت تخریب به قدرت سازندگی تبدیل شده و هر ملتی که مرفه تر و بهتر و شادتر و آزادتر زندگی میکند جهان را مسحور قدرت خود کرده است.

#قدرت
✅ #سیاست_شناسی
@politicology