🌹. 💗اول هفته تون پراز عشق و امید. 🌸ذهنتون آروم

🌹
💗اول هفته تون پراز عشق و امید
🌸ذهنتون آروم
💗شادی هاتون بی پایان
🌸لبتون پراز خنده
💗قلبتون پراز مهر
🌸زندگیتون پراز عشق
💗شادی و زیبایی
🌸نصیب لحظه هاتون
💗روزتون زیبا و در پناه خدا💐
@rahe_aseman