🌹. سبدے هست🌺🍃. در اندیشۀ من

🌹
سبدے هست🌺🍃
در اندیشۀ من
ڪہ پُر از گل🌸🍃
بدهم هدیہ بہ تو
غافل از آنڪہ🌺🍃
تو خود ناب‌ ترے
یڪ جهان گل🌸🍃
بخورد غبطہ بہ تو

تقدیم بہ
تڪ تڪ شما دوستانم 🌺🍃

@rahe_aseman