و تنها. که در سخت‌ترین شرایط رهایت نخواهد کرد. و همواره او را یاد کن …

و تنها #خداست
که در سخت ترین شرایط رهایت نخواهد کرد
و همواره او را یاد کن...
کلید نجات تو
جز در دست او در دست کسی نیست ...
#عشق_یعنی_وجودت_خدا
#فقط_خدا
@rahe_aseman