🌾🌿🌾 …. نیایش صبحگاهی.... خدای مهربانم

🌾🌿🌾نیایش صبحگاهی..

خدای مهربانم ..🙏🙏
🌹مشتاقانه از تو میخواهم ...
🍃آنقدر بمن و دوستان و عزیزانم
🌹ایمان و توکل عطا کنی
🍃که هر چه برایمان مقدر ساخته ای را
🌹با جان و دل بپذیریم ...
🍃و آنقدر به ما شجاعت و ایمان،
عطا فرمائی ...
تا نومیدی و رنج را از خود برانیم !💐

پروردگارا !🙏🙏
🌷به ما بردباری، فروتنی
🍃و تسلیم و رضا در برابر خواست خودت
🌷عطا فرما و بر ما منت گذار !
🍃و تمام گرفتاریها ،سختیها و غمها را
از ما و همه بندگانت دور بگردان.... 💐

آمیـن🙏🏻


@rahe_aseman
🌾🌿🌾