🌾🌿🌾 ….. روی_موج_صداقت.. 🔺 تمرین کن دروغ نگی …

🌾🌿🌾#توئیت
روی_موج_صداقت

🔺 تمرین کن دروغ نگی...
حتی به شوخی!
حتی به مصلحت!
حتی یهویی...

تا آدم به دروغ مبتلا باشه؛
محاله دستش به کیمیای سعادت برسه.


@rahe_aseman
🌾🌿🌾