💞سلامی. 🌼🍃به زیبایی عشق. 💞به لطافت دل

💞سلامی
🌼🍃به زیبایی عشق
💞به لطافت دل
🌸🍃به نرمی ابریشم مهربانی
💞به وسعت تبسم زندگی
🌼🍃به امتداد آسمان مهرورزی
💞وبه بلنـدای
🌸🍃افق نگاه زیبای شما

امروز‌تون پر از مهر و شادی 💐
@rahe_aseman