از امشب (به مدت چهارشب) در برنامه سوره از شبکه چهار به موضوع «قرآن و مسائل وجودی انسان» خواهیم پرداخت:

از امشب (به مدت چهارشب) در برنامه سوره از شبکه چهار به موضوع «قرآن و مسائل وجودی انسان» خواهیم پرداخت:

💠 از امشب (به مدت چهارشب) در برنامه سوره از شبکه چهار به موضوع «قرآن و مسائل وجودی انسان» خواهیم پرداخت:

- قرآن و اضطراب (26 اردیبهشت)
- قرآن و مرگ(27 اردیبهشت)
- قرآن و رنج (28 اردیبهشت)
- قرآن و افسردگی (29 اردیبهشت)


⏪ به ما بپيونديد: @adyan_uni