‍‍ ‏نظرسنجی معتبری نشان می‌دهد، دغدغه تغییرات اقلیمی در بین مردم در سطح جهانی بسیار افزایش پیدا کرده است

‍‍ ‏نظرسنجی معتبری نشان می‌دهد، دغدغه تغییرات اقلیمی در بین مردم در سطح جهانی بسیار افزایش پیدا کرده است

‍‍ ‏نظرسنجی معتبری نشان می‌دهد، دغدغه تغییرات اقلیمی در بین مردم در سطح جهانی بسیار افزایش پیدا کرده است. ۹۰% یونانی‌ها آنرا خطری بسیار مهم دانسته‌اند، بعد از آن ۸۶% کره جنوبی‌ها. امّا فلسطین اشغالی(اسراییل) در ردیف آخر است. به غیر ۳۸% از مردمش بقیه احساس راحتی می‌کنند. در این نظرسنجی نامی از ایران برده نشده است.

لینک بازدید:
https://t.co/yqSm1ssSev?amp=1

ساحت زیست ☘🌎