مستند ویژه تغییرات اقلیمی David Attenborough. گفتگو با دانشمندان

مستند ویژه تغییرات اقلیمی David Attenborough . گفتگو با دانشمندان. فرصت کوتاه ۱۲ ساله تنها امید باقی‌مانده.

لینک بازدید کامل مستند:
https://youtu.be/LLdxWjEWCrk

☘🌎ساحت زیست