دریچه فرصت برای جلوگیری از تبعات بسیار سخت گرمایش جهانی تنها ۱۲ سال دیگر باز می‌ماند و سپس برای همیشه بسته خواهد شد

دریچه فرصت برای جلوگیری از تبعات بسیار سخت گرمایش جهانی تنها ۱۲ سال دیگر باز می‌ماند و سپس برای همیشه بسته خواهد شد. همین حالا باید اقدام کرد.
https://unfccc.int/news/unfccc-secretariat-welcomes-ipcc-s-global-warming-of-15degc-report

ساحت زیست☘🌎