واکنش الکساندریا کورتز به ممانعت جمهوریخواهان از تصویب طرح Green New Deal که قصد دارد در واکنش به تغییرات اقلیمی، انتشار کربن را ت

واکنش الکساندریا کورتز به ممانعت جمهوریخواهان از تصویب طرح Green New Deal که قصد دارد در واکنش به تغییرات اقلیمی، انتشار کربن را تا سال ۲۰۳۰ به صفر برساند و امریکا را از سوختهای فسیلی عاری کند.
ساحت زیست ☘