‍‍ ‏مک‌کیبن درباره کتاب جدیدش Falter (تزلزل، لکنت و گیرکردن) در برنامه خبری تحلیلی Democracy Now می‌گوید:

‍‍ ‏مک‌کیبن درباره کتاب جدیدش Falter (تزلزل، لکنت و گیرکردن) در برنامه خبری تحلیلی Democracy Now می‌گوید:

‍‍ ‏مک‌کیبن درباره کتاب جدیدش Falter (تزلزل، لکنت و گیرکردن) در برنامه خبری تحلیلی Democracy Now می‌گوید:

چرا برای مدت طولانی راجع به تغییرات اقلیمی کم‌کاری کردیم؟

انفعال را به ایدئولوژی سیاسی این دوره ارتباطش می‌دهد: تصور اینکه سرمایه‌داری نظارت‌زدایی شده می‌تواند با ابزار بازار آزاد هر مشکلی را حل کند.

ساحت زیست ☘