تردیدی نیست که زمانه غربال دارد و تنها دانه‌های خیلی درشت را نگاه می‌دارد و نکته‌ی قابل توجه این است که گاهی معیار او در سنجش اشخا

تردیدی نیست که زمانه غربال دارد و تنها دانه‌های خیلی درشت را نگاه می‌دارد و نکته‌ی قابل توجّه این است که گاهی معیار او در سنجش اشخاص با معیار مورّخین و تذکره نویسان، تفاوت بسیار می‌کند.
حافظه نیز صافی‌ای دارد که گذشته را در آن می‌پالاید، خاطره‌های ناخوش را به دور می‌افکند و خوش‌ها را نگاه می‌دارد؛ و قوّه‌ی تخیّل، لطف‌های گذشته را آرایش می‌کند و زیباتر از آنچه بوده است جلوه می‌دهد.

#صفیر_سیمرغ

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo