✅تغییرات یک سیستم پویا که براساس فرآیند گام تصادفی عمل می‌کند.. ✍️مجتبی رستمی

✅تغییرات یک سیستم پویا که براساس فرآیند گام تصادفی عمل می کند.
با این یادداشت کوتاه نتیجه مناقشه آمریکا و ایران را پیش بینی کنید

✍️مجتبی رستمی

📚فرآیند گام تصادفی را که همه ما به درجات مختلفی با آن آشنا هستیم بسیار کاربردی تر از آنچیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. این فرآیند پیش بینی می کند سیستمی که براساس این فرآیند عمل میکند سرانجام در نقطه ای فرو ریزد. منظور از نابودی سیستم آن است که سیستم در هر بازه ی حقیقی [c,0] که c عدد حقیقی است تا ابد باقی نمی ماند و لحظه ای فرا می رسد که سیستم به یکی از مرزهایش می رسد. فرض کنید دو کشور a و b وارد یکسری بازی های رقابتی با جمع صفر شوند (برد-باخت). این دو کشور در هر واحد زمانی یک بازی تصادفی را انجام می دهند به طوریکه یک امتیاز مثبت در صورت پیروزی و یایک امتیاز منفی در صورت شکست کسب می کنند. علاوه بر این فرض می شود هر کدام از دو کشور با سرمایه اولیه ای برابر با a و b وارد بازی می شوند (دقیقا مانند سرمایه گذاری در بازار سهام و...). می خواهیم احتمال خروج هر یک از این دو کشور برای مثال a از بازی را بررسی کنیم! محاسبات براساس معادلات تفاضلی تصادفی نشان می دهند که این احتمال به سرمایه اولیه دو کشور بستگی دارد به طوریکه هرچه سرمایه اولیه کشوری بیشتر باشد این احتمال (شکست کامل) کمتر خواهد بود. این موضوع تحت تاثیر مهارت‌های دو کشور در بازی نیز قرار می گیرد بعبارت دیگر هر کدام از دو کشور که مهارت بیشتری در انجام بازی داشته باشند دیرتر از بازی حذف خواهند شد. نتیجه این خواهد بود که تا بی نهایت نمی توان بازی را ادامه داد و سرانجام یکی از دو کشور از بازی خارج خواهند شد و تقریبا به طور حتمی این بازیکن کمتر ماهر و با سرمایه کم خواهد بود که از بازی خارج می شود. این نتیجه براساس فرض استقلال بازی ها در هر مرحله و تصادفی بودن پیامد هر بازی قرار دارد. براین اساس درک اینکه چرا کشوری مثل کره ی شمالی در مقابل آمریکا از بازی خارج شد نباید سخت باشد!
🆔@shabcheragh_monthly