درآمد پایه همگانی چیست؟. چه مزایا و معایبی دارد؟

درآمد پایه همگانی چیست؟
چه مزایا و معایبی دارد؟
با توجه به حجم زیاد یارانه های پنهان در کشور به نظر می رسد با حذف یارانه ها بتوان درآمد پایه همگانی را اجرایی کرد.
@shabcheragh_monthly