📈رتبه سی ام ایران در تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۸.. 👇متن کامل👇. رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ

📈رتبه سی ام ایران در تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۸.. 👇متن کامل👇. رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ

📈رتبه سی ام ایران در تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۸

👇متن کامل👇
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/20682
🆔 رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ
@shabcheragh_monthly